Anasayfa / ÜYELİK ŞARTLARI

ÜYELİK ŞARTLARI

ORTADOĞU TURİZM VE SEYAHAT ACENTALARI DERNEĞİ NE ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ
TÜZÜK;
MADDE 3-Fiili ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşımanın yanında vergi levhasında TURİZMLE iştigal etmek ibaresi bulunan gerçek ve tüzel kişiler ve turizm alanında hizmet veren işletmeler bu derneğe olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.
Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulan üyelik kayıt defterine kaydedilir ve üyeliği yönetim kurulu tarafından kabul edilen üye giriş aidatı ve aidat tahakkuku hasıl olur. Belirlenen aidatları ister aylık, ister yıllık topluca ödeyebilir. Dernek yasalarına göre üyelerin her biri  gerçek veya tüzel kişiler genel kurulda belirlenen üyelik giriş aidatını 1 sefer olmak üzere ödemekle yükümlüdür. Belirlenen aiadat tahakkukunu ister her ay veya  yıllık tek seferde  ödeyebilir.

Üyelikten Çıkma;
Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Başkana ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Başkan yönetim kuruluna sunduğu anda yönetim kurulu resmi karar defterine imza atmakla yükümlüdür. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe birikmiş olan borçlarını sona erdirmez. (istifa eden üye derneğe üye olduğu tarih hesaplanır ve istifa eden üyeden tahsil edilir)
Üyelikten Çıkarılma;
Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak(yönetim kurulu üyeleri dahil)
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını  3 ay içinde ödememek.
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,(Sosyal medyada derneği karalamak)
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.(Dernek başkanına ve yönetime saygısızlık yapmak)
Yukarıda sayılan biriniN tespiti halinde başkan ve yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.Dernekten çıkan ve çıkarılan üye kayıt defterinden silinir borcu varsa ödemekle yükümlü olur aynı zamanda dernek mal varlığından bir şey hak idda edemez.